1. Ogólne warunki
1.1. Niniejsza Polityka określa procedurę przetwarzania i ochrony danych osobowych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Opti CONNECT (dalej – Opti CONNECT) o osobach fizycznych (dalej - Użytkownik).

1.2. Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych, które Użytkownik podaje na swój temat podczas korzystania z Serwisu, Usług, zakupu usług, przed nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.

1.3. Sprawy związane z gromadzeniem, przechowywaniem, rozpowszechnianiem i ochroną informacji dostarczonych przez Użytkownika są regulowane niniejszą Polityką, innymi oficjalnymi dokumentami Opti CONNECT oraz obowiązującym prawem.

1.4. Korzystając ze strony internetowej i Usług, Użytkownik wyraża pełną zgodę na warunki niniejszej Polityki.

1.5. Zgoda wyrażana jest na przetwarzanie danych osobowych, zarówno bez użycia narzędzi automatyzacji, jak i z ich wykorzystaniem.

1.6. Dane osobowe nie są publicznie dostępne.

1.7. W przypadku braku zgody Użytkownika na warunki niniejszej Polityki, korzystanie ze Strony i / lub dowolnych Usług dostępnych podczas korzystania ze Strony, musi zostać natychmiast zakończone.

1.8 Podstawą przetwarzania danych osobowych są: Ustawa Ukrainy „O ochronie danych osobowych” z dnia 01.06.2010 nr 2297 (Ustawa nr 2297); Statut Opti CONNECT; niniejsza polityka chroni dane osobowe Użytkowników Serwisu.


2. Cel zbierania, przetwarzania i przechowywania informacji przekazanych przez Użytkowników Serwisu
2.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z prawem. Opti CONNECT przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

  • udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika lub przeprowadzenia konsultacji;
  • identyfikacji Strony w ramach umów i kontraktów zawartych z Opti CONNECT;
  • dostarczania Użytkownikowi usług, dostępu do Strony, Serwisów;
  • kierowaniu przekazów reklamowych i/lub informacyjnych do Użytkownika – nie więcej niż 1 wiadomość dziennie;
  • weryfikacji, badania i analizy takich danych, które pozwalają na utrzymanie i ulepszanie usług i części Serwisu, a także rozwój nowych usług i części Serwisu;
  • prowadzeniu badań statystycznych i innych badań opartych na danych bezosobowych.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz przekazywania ich osobom trzecim
3.1. Opti CONNECTpodejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.
3.2. CONNECT zapewnia dostęp do danych osobowych Użytkownika tylko tym pracownikom, kontrahentom i osobom powiązanym, którzy potrzebują tych informacji do zapewnienia funkcjonowania Serwisu, Usług i świadczenia Usług.

3.3. Opti CONNECT maprawo do podania informacji podanych przez Użytkownika, a także części danych osobowych zapewniających bezpieczeństwo (także w celu zapobiegania i/lub powstrzymania nielegalnych i/lub niezgodnych z prawem działań Użytkownika;). Ujawnienie informacji podanych przez Użytkownika może nastąpić wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na żądanie sądu, organów ścigania, a także w innych przewidzianych przez prawo.

3.4. Opti CONNECT nie sprawdza prawdziwości informacji podanych przez Użytkownika i zakłada, że ​​Użytkownik w dobrej wierze dostarcza rzetelną i wystarczającą informację, dba o terminowość zmian wcześniej podanych informacji.

3.5. Podczas przetwarzania danych osobowych będą wykonywane następujące czynności: zbieranie; nagrywanie; systematyzacja; akumulacja; magazynowanie; wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana); wgląd, wykorzystanie; transfer (dystrybucja, udostępnianie, dostęp); blokowanie; usuwanie; zniszczenie.

4. Warunki korzystania ze Strony, Serwisów
4.1. Użytkownik korzystając z Strony potwierdza, że:

  • posiada wszystkie niezbędne prawa, które pozwalają mu pozostawić wniosek o zakup usług, konsultacje na temat usług i korzystanie z Usług Serwisu;
  • wskazuje wiarygodne informacje o sobie niezbędne do korzystania z Usług Serwisu, wymagane do wypełnienia pola w celu dalszego świadczenia Usług Serwisu oznaczonego w specjalny sposób. Wszelkie inne informacje są podawane przez Użytkownika według jego uznania
  • zapoznał się z niniejszą Polityką, zgadza się z nią i przyjmuje prawa i obowiązki w niej określone. Zapoznanie się z warunkami niniejszej Polityki i zaznaczenie linku do niniejszej Polityki jest pisemną zgodą Użytkownika na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie osobom trzecim danych osobowych podanych przez Użytkownika.

4.2. Opti CONNECT nie weryfikuje prawidłowości otrzymanych/zebranych informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem sytuacji, gdy taka weryfikacja jest konieczna w celu wypełnienia zobowiązań wobec Użytkownika.

5. W ramach niniejszej Polityki „Dane Osobowe Użytkownika” oznaczają:
5.1. Dane podawane przez Użytkownika samodzielnie podczas korzystania z Serwisu, Usług, zawierające ale nie ograniczone do: imię, nazwisko, płeć, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail

5.2. Dane, które są automatycznie przesyłane do Serwisów podczas korzystania z nich za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika, w tym adres IP, informacje o plikach cookies, informacje o przeglądarce Użytkownika (lub innym programie, za pośrednictwem którego uzyskuje się dostęp do Serwisów), czas dostępu, adres strony.
5.3 Inne informacje o Użytkowniku, których zbieranie i/lub dostarczanie jest określone w dokumentach regulacyjnych niektórych Serwisów Opti.

6. Zmiana i usunięcie danych osobowych
6.1 Użytkownik może w każdym momencie zmienić (aktualizować, uzupełnić) przekazane dane osobowe lub ich część. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o terminowość wprowadzania zmian do wcześniej przekazanych informacji, ich aktualizacji, w przeciwnym razie Opti CONNECT nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymywanie powiadomień, usług itd.

7. Zmiana Polityki Prywatności
7.1. Opti CONNECT ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Przy dokonywaniu zmian w aktualnej wersji wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie od chwili jej opublikowania, chyba że stanowi ona inaczej.